Çift İstikamette Eks. Stk. Bsnç KYD (Çİ_S-KYD/ B)

Çift İstikamette Eksenel Statik Basınç KazıkYüklemeDeneyi (Çİ_S-KYD/ B)
Bi-directional static axial compressive loading test (BDSLT)

 

 

 

 

Şekil 1 : 

 

 

 

Şekil 2: 

 

Şekil 3 :