Peysanj
10a1c70b5b8a4561885976ecfc6c1290.jpg

TANIM

Peysanj, taşıma gücü ve oturma hesabı, presiyometre deneyi, plaka yükleme deneyi, zemin sıvılaşma analizi, vb. modüller içeren tek bir yazılımdır. Her analiz tipi için hesaplama detayları ve detaylı raporlar sunmaktadır.

Özellikler

Taşıma Gücü & Oturma Analizi

Emniyetli taşıma gücü hem kayma göçmesi hem de oturma kriterlerini sağlamalıdır. Peysanj, zemin kayma göçmesini hesaplamak için yeraltı su seviyesinin etkisini de dikkate almakta ve "Hansen" yöntemini kullanmaktadır. Oturma analizi için, "Steinbrenner ve Goodier (Timoshenko)" ve rijit temel formülleri ile ani (elastik) oturma, "Terzaghi" konsolidasyon denklemleri ile konsolidasyon oturması hesaplanmaktadır.

Temelin toplam oturması, elastik ve konsolidasyon oturmalarının toplamı şeklinde hesaplanmaktadır. Farklı temel boyutları için, izin verilen gerilme ve oturma kriterleri karşılaştırılarak temelin "Emniyetli Taşıma Gücü" elde edilir.

Peysanj'ın Taşıma Gücü modülüi özellikleri aşağıda listelenmiştir:

- Tekil, şerit ve radye temeller

- Çok tabakalı zemin statigrafisi

- Oturma ve kayma göçmesi analizi için ağırlıklı ortalama zemin parametreleri hesabı

- Oturma analizi için etki derinliği hesabı - 2 kriter (uygulanan gerilme yüzdesi ve düşey gerilme yüzdesi)

- Kayma göçmesi analizi için etki derinliği hesabı (zemin tabakalarının kayma mukavemeti açısı ile)

- Yeraltı su seviyesinin taşıma gücüne etkisi

- Konsolidasyon oturmasının oluştuğu durumda elastik oturmayı dikkate almama seçeneği

- Toplam konsolidasyon oturmasına bir katsayı uygulayarak doygun olmayan konsolidasyon oturması hesabı

- Temelin rijitliğinin toplam oturmaya etkisi

- Yükleme / boşaltmanın oturma azalmasına etkisi (kazı yapılması ve temelin derinde olması durumu)

- İzin verilen oturma kullanıcı tarafından girilebilir

- Oturma ve kayma göçmesi hesaplarında kullanılan hassasiyeti ayarlayabilme (1kPa'lık gerilme artımları gibi)

- Hesap detayları raporunu önizleme ve yazdırma

- Sonuçları Microsoft Excel ve resim biçemlerinde dışa aktarma

Sıvılaşma Analizi

Zemin sıvılaşması deprem sırasında kumlu zeminlerde boşluk suyu basıncı artışı sonucunda meydana gelmektedir. Zeminlerin sıvılaşma potansiyelini hesaplayabilmek için birçok yöntem vardır. Peysanj SPT, BDT ve Vs (kayma dalgası) deneylerine dayalı 8 farklı yöntem kullanmaktadır:

Japon Otoyol ve Köprüler Yönetmeliği

Çin Yönetmeliği Seed vd. (1983)

Tokimatsu ve Yoshimi (1983)

Shibata (1981)

Kokusho vd. (1983)

NCEER Workshop (1997 ABD)

Vancouver Task Force (2007 Kanada)

Çevrimsel kayma gerilmesi oranları (CRR ve CSR) sondaj derinliği boyunca çizdirilmektedir. Sıvılaşmaya karşı güvenlik sayısı derinlik boyunca gösterilmekte ve sıvılaşma sonrası yanal atılım ve oturmalar topolojiye ve deprem karakteristiklerine bağlı olarak hesaplanmaktadır. Peysanj'in zemin sıvılaşma modülünün özellikleri aşağıda listelenmiştir:

- 8 farklı yönteme dayanan zemin sıvılaşma analizi

- Sıvılaşma sonrası yanal atılım (Zhang ve Robertson, 2004)

- Sıvılaşma sonrası oturma analizi (Ishihara ve Yoshimi, 1992)

- Sıvılaşma sonrası rezidüel kayma gerilmesi analizi (Idriss ve Boulanger, 2007)

- Desteklenen arazi deneyler: SPT, Kayma Dalgası Hızı, Becker Yoğunluk Deneyi

- Hesap detayları raporunu önizleme ve yazdırma

- Sonuçları Microsoft Excel ve resim biçemlerinde dışa aktarma

Presiyometre Deneyi

Peysanj ile Menard Presiyometre deney verileri kolaylıkla analiz edilebilmektedir. Bu analiz ASTM D4719'a dayanmakta ve girdi verileri olarak; kalibrasyon verisi, basınç (P) ve hacim (V) okumaları, yeraltı suyu bilgisi, vb. kullanılmaktadır.

P-V eğrisinin elastik kısmı hesaplandıktan sonra, "Menard Modülü (Em)" ve "Sınır Gerilme (Pl)" gösterilmektedir. P-V grafiği elastik ve plastik bölgeler için çizdirilmektedir.

- Hesaplama detayları metin dosyası, PDF, HTML ve Excel biçemlerinde dışa aktarılabilmektedir

- Tüm girdi verileri ve formüller raporda sunulmaktadır

- Elastik bölge kullanıcı tarafından düzenlenebilmektedir

Plaka Yükleme Deneyi

Bu deney, zeminin elastisite modülü (Es) ve yatak katsayısını (Ks) elde etmek için yapılmaktadır. Girdi verileri, plakaya uygulanan yük (P) ve ölçülen oturma değerlerinden (S) oluşmaktadır. Peysanj, farklı yükleme-boşaltma çevrimlerini bölerek her çevrim için Ks değerlerini hesaplamaktadır. Gerilme-oturma eğrisi çizilerek ortalama Ks değeri hesaplanır. Ayrıca plakanın Ks30'u tasarlanacak temelin Ks'sine dönüştürülmektedir.

- Yükleme / boşaltma çevrimlerini otomatik olarak algılama

- Her yükleme çevrimi için yatak katsayısını da içeren hesap detayları

- Tüm girdi verileri ve formüller raporda sunulmaktadır

- Elastik bölge kullanıcı tarafından düzenlenebilmektedir

Yatay Toprak Basıncı Hesaplamaları

Statik ve depremli koşullarda istinat duvarlarına etki eden yanal toprak basınçlarını hesaplamakta kullanılmaktadır. Yazılımın ana özellikleri aşağıda listelenmiştir:

- Aktif toprak basıncı ve pasif toprak basıncı katsayılarını (Ka, Kp) kullanarak statik koşullarda Rankine formülü ile hesaplama

- Aktif toprak basıncı ve pasif toprak basıncı katsayılarını (Ka, Kp) kullanarak statik koşullarda Coulomb formülü ile hesaplama

- Sükunetteki toprak basıncı katsayısını (Ko) kullanarak Jaky formülü ile hesap

- Aktif toprak basıncı ve pasif toprak basıncı katsayılarını (Kae, Kpe) kullanarak depremli koşullarda Mononobe-Okabe formülü ile hesaplama

Statik Ka, Kp ve Ko

Rankine ve Coulomb yöntemlerini kullaranak aktif, pasif ve sükunetteki toprak basıncı katsayıları hesaplanmaktadır. Coulomb yöntemi, zemin-duvar arasındaki sürtünmeyi, duvar eğimini ve dolgu eğimini dikkate almaktadır. Bileşke kuvvetin büyüklüğü ve etki noktası hesaplanmaktadır.

Sismik Kae ve Kpe

Depremli durum için yatay toprak basıncı katsayıları Mononobe-Okabe yöntemi kullanılarak 0.05g'lik artımlarla farklı yatay ve düşey yer ivmeleri için hesaplanmaktadır. Toprak basıncı katsayıları dışında sismik sürşarj yükü (Pae-Pa) ve istinat duvarına etkiyen toplam sismik kuvvet (Pae) gösterilmektedir.

Şematik Kesit & Rapor

Duvara etkiyen tüm kuvvetler ve etki noktaları şematik kesit üzerinde gösterilmekte; bu kesit resim biçeminde kaydedilerek geoteknik rapora dahil edilebilmektedir.

Gerilme Dağılımı Analizi

Peysanj'in diğer bir özelliği, temel ya da istinat duvarı arkasındaki sürşarj yükü sebebiyle oluşan gerilme dağılımını hesaplamaktır. Sürşarj yükü çizgisel yük veya şerit yük şeklinde olabilir.

Gerilme dağılımı aşağıdaki yöntemlerle hesaplanmaktadır:

- Westergaard yöntemi

- 1H : 2V eğim yöntemi

Toplam gerilmeyi hesaplamak için, aktif toprak basıncı ve sürşarjdan gelen gerilme süperpoze edilebilir.

ÜRÜN HAKKINDA BİLGİ AL